Available courses

Предмет Базе података је део наставног плана за студенте основних студија следећих студијских програма: Информационе технологије, Електротехника и рачунарство, Машинство и инжењерска графика, Производни и еколошки менаџмент. Циљ предмета је стицање основних и примењених знања из подручjа база података.

Енглески језик 1 је обавезан предмет у 1. семестру прве године основних студија на свим одсецима. Наставни план курса предвиђа  обраду, вежбање, утврђивање и употребу граматичких облика на основном и средњем нивоу знања енглеског језика.

Програмирање нумерички управљаних машина је обавезан предмет на трећој години на машинском одсеку на Високој школи техничких струковних студија у Чачку.

У оквиру премета Програмирање нумерички управљаних машина студенти стичу знања и вештине из програмирања машина са компјутерским управњаљем уз коришћење одговарајућих софтвера, као и апликацију наведене технологије у индустрији.


Заштита животне средине је предмет који се слуша у првој години основних студија. Циљ предмета је подизање свести о значају заштите животне средине. Оспособљавање студената за предузимање мера за смањење негативног утицаја на животну средину, као и за унапређивање система заштите животне седине.


Системи и стандарди управљања квалитетом је изборни предмет на првој години мастер студијама на студијском програму Машинство и инжењерска информатика. У оквиру предмета студенти се оспособљавају за овладавање знањима из појединих области техничког мерења и контроле квалитета производа и услуга, којима метрологија представља основу а управљање квалитетом савремени приступ опстанку на тржишту и задовољењу захтева купаца. Циљ предмета је овладавање знањима из метрологије, обраде и коришћења резултата, као и знањима из управљања квалитетом и увођења међународних стандарда квалитета.

Инжењерска графика је обавезни предмет на првој години на машинском одсеку и изборни предмет на другој години на графичком одсеку, одсеку за менаџмент  и на смеру информационе технологије на Високој школи техничких струковних студија у Чачку.

У оквиру предмета Инжењерска графика студенти стичу основна знања и вештине неопходне за напредну примену рачунара за израду техничких цртежа и документације у модерној форми примене.

Садржај:

1. Моделирање призматичних делова, 2. Моделирање ротационих делова, 3. Моделирање сложених делова, 4. Моделирање склопова, 5. Генерисање техничке документације, 6. Испитни задаци


Хидраулика и пнеуматика је обавезан предмет на другој години студија машинског одсека, модул производно машинство. Циљ предмета је упознавање студента са основним знањима из области хидраулике и пнеуматике, хидрауличних и пнеуматских компонената и система; Проучавање основних хидро, термо и гасо-динамичких процеса у хидраулици и пнеуматици; Обезбеђивање потребног нивоа систематизованог и суштинског знања за решавање разноврсних проблема из области хидраулике и пнеуматике; Непосредна примена хидраулике и пнеуматике на техничким системима у привреди.


Upper-intermediate General English course, first year, second semester.